Mình vừa check được API của site: simsimi.com bằng vài đoạn code, mà không cần phải tốn $ mua key các kiểu...Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo một API SIMSIMI cho riêng mình.


Bước đầu bạn hãy chuẩn bị một cái Hosting & Domain để chạy code, sài Hosting & Domain miễn phí củng được miễn sao là chạy được code. Bạn hãy tạo 1 File tên là api.php sau đó làm theo hướng dẫn như sau.
Đoạn Function Check Api Simsimi: 
function Xuly($text,$cookie) { $url = 'http://www.simsimi.com/getRealtimeReq?lc=vn&ft=1&normalProb=0&reqText='.urlencode($text).'&status=W&talkCnt=6'; $ch = @curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Expect:' )); $page = curl_exec($ch); curl_close($ch); $get = explode('"',$page); $ketqua = $get[5]; return $ketqua; }
Khi thêm đoạn Function xong, các bạn hãy thêm đoạn Xử Lý API lên trên đoạn Function nhé.
Đoạn Xử Lý API 
$hoi = $_GET['text']; $key = ''; if($_GET['key'] == $key){ $cookie = ''; $text = Xuly($hoi,$cookie); if($text == 'I have no response'){ $text = 'Vui lòng nhập câu hỏi nhá'; } if($text == 'Tôi không biết bạn đang nói gì. Hãy dạy tôi'){ $text = 'Mình không hiểu ! hãy dạy mình đi. :D'; } echo '{ "messages": [ {"text": "'.$text.'"} ] }'; }else{ echo '{ "messages": [ {"text": "Key không tồn tại !"} ] }'; }
Lưu ý: Chỗ biến $cookie = ''; các bạn hãy lấy cookie bằng tiện ích CDN Headers & Cookies
Các bạn truy cập vào simsimi.com rồi đăng nhập tài khoản vào để sử dụng chat với simsimi, tiếp đó bật tiện ích CDN Headers & Cookies lên rồi lấy Cookie. Còn chỗ $key=''; thì đặt tuỳ thích.
Ví dụ: ($key = 'sibendz';)
Khi làm xong hết rồi chạy code bằng cách truy cập link:
http://domain.com/api.php?key=sibendz&text=rồi nhập câu hỏi ở đây.
Chúc các bạn thành công
Nguồn : sibenit
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

Mình vừa check được API của site: simsimi.com bằng vài đoạn code, mà không cần phải tốn $ mua key các kiểu...Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi t...

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Vui lòng xem Hướng Dẩn Sử dụng trước khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)