Tiện Ícch Recent Post Widget Responsive Cho Blogspot, bài đăng này có vẻ khá thú vị và màu sắc hoàn hảo cho mọi người,  Recent Post Widget Gần đây tiện ích Đáp ứng rất phù hợp và tự động theo dõi hiển thị trên màn hình. Trong bài viết này sẽ có 2 phiên bản .CSS
Phiên bản 1
Vui lòng sao chép mã CSS của tôi ở đây và lưu mã ở trên mã ]]> </ b: skin> hoặc </ style>
/* Featured Versi 1 */ .gravityfeatured{display:flex;margin:0 auto 20px auto;width:100%;overflow:hidden;max-width:970px} .gravfeatureditem{background:rgba(0,0,0,0.02);display:block;position:relative;float:left;overflow:hidden;height:220px;width:25%} .gravfeatureditem .gracontent{background:#3498db;display:block;position:absolute;z-index:6;bottom:0;left:0;right:0;transform:translate(0,60px);opacity:0;visibility:hidden;transition:all .3s} .gravfeatureditem:hover .gracontent{opacity:1;visibility:visible;transform:translate(0,0)} .gravfeatureditem .gracontent h3{font-size:14px;color:#fff;padding:15px;margin:0;text-align:center} .gravfeatureditem .feat-img{width:100%;height:100%;background-size:cover;background-position:50%} .gravfeatureditem a{display:block;color:rgba(255,255,255,1);position:relative;vertical-align:bottom;z-index:5;height:100%;transition:all .3s} .gravfeatureditem a:before{content:'';background:#3498db;width:100%;height:100%;position:absolute;z-index:3;top:0;opacity:0.9;transition:background 0.3s linear,opacity 0.3s linear} .gravfeatureditem.first a:before,.gravfeatureditem.first .gracontent{background:#56a8df} .gravfeatureditem.second a:before,.gravfeatureditem.second .gracontent{background:#e49148} .gravfeatureditem.third a:before,.gravfeatureditem.third .gracontent{background:#5bccb6} .gravfeatureditem.fourth a:before,.gravfeatureditem.fourth .gracontent{background:#f5b44c} .gravfeatureditem a:hover:before{opacity:0.1;} .gravfeatureditem a:after{content:'textsms';font-family:Material Icons;position:absolute;z-index:3;font-size:3rem;top:32%;left:0;right:0;bottom:0;color:#fff;text-align:center;transform:translate(0,0);animation:jellygrav .6s linear;opacity:1;visibility:visible;transition:all .3s} .gravfeatureditem:hover a:after{opacity:0;visibility:hidden;transform:translate(0,-60px)} @media screen and (max-width:826px){ .gravfeatureditem{width:50%} .gravfeatureditem.third,.gravfeatureditem.fourth{display:none}} @media screen and (max-width:641px){ .gravfeatureditem{width:100%} .gravfeatureditem.second,.gravfeatureditem.third,.gravfeatureditem.fourth{display:none}}

Phiên bản 2
/* Featured Versi 2 */ .gravityfeatured{display:flex;margin:0 auto 20px auto;width:100%;overflow:hidden;max-width:970px} .gravfeatureditem{background:rgba(0,0,0,0.02);display:block;position:relative;float:left;overflow:hidden;height:220px;width:25%} .gravfeatureditem .gracontent{background:#3498db;display:block;position:absolute;z-index:6;bottom:0;left:0;right:0;transform:translate(0,0);opacity:1;visibility:visible;transition:all .3s} .gravfeatureditem:hover .gracontent{opacity:0;visibility:hidden;transform:translate(0,60px)} .gravfeatureditem .gracontent h3{font-size:14px;color:#fff;padding:15px;margin:0;text-align:center;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis} .gravfeatureditem .feat-img{width:100%;height:100%;background-size:cover;background-position:50%} .gravfeatureditem a{display:block;color:rgba(255,255,255,1);position:relative;vertical-align:bottom;z-index:5;height:100%;transition:all .3s} .gravfeatureditem a:before{content:'';background:#3498db;width:100%;height:100%;position:absolute;z-index:3;top:0;opacity:0;transition:background 0.3s linear,opacity 0.3s linear} .gravfeatureditem.first a:before,.gravfeatureditem.first .gracontent{background:#56a8df} .gravfeatureditem.second a:before,.gravfeatureditem.second .gracontent{background:#e49148} .gravfeatureditem.third a:before,.gravfeatureditem.third .gracontent{background:#5bccb6} .gravfeatureditem.fourth a:before,.gravfeatureditem.fourth .gracontent{background:#f5b44c} .gravfeatureditem a:hover:before{opacity:0.9;} .gravfeatureditem a:after{content:'textsms';font-family:Material Icons;position:absolute;z-index:3;font-size:3rem;top:32%;left:0;right:0;bottom:0;color:#fff;text-align:center;transform:translate(0,-60px);animation:jellygrav .6s linear;opacity:0;visibility:hidden;transition:all .3s} .gravfeatureditem:hover a:after{opacity:1;visibility:visible;transform:translate(0,0)} @media screen and (max-width:826px){ .gravfeatureditem{width:50%} .gravfeatureditem.third,.gravfeatureditem.fourth{display:none}} @media screen and (max-width:641px){ .gravfeatureditem{width:100%}

Chèn font này vào vì tiện ích post dùng font này vui lòng thêm phía trên </ head>
<link href='https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons' rel='stylesheet' type='text/css'/>

Bước hai
Chèn jQuery này ngay phía trên </ body>
<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ // Recent Post function getPostUrl(a){for(var b=0;b<a.link.length;b++)if("alternate"==a.link[b].rel){var c=a.link[b].href;return c}}function getPostPublishDate(a){var b=a.published.$t,c=b.split("-")[2].substring(0,2),d=b.split("-")[1],e=b.split("-")[0],f=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","Octobor","November","December"],g=f[d-1],h=g+" "+c+", "+e;return b?h:""}function getPostCategory(a){var b=a.category;b&&(b=a.category[0].term);var c='<div class="category-wrapper"><a class="category" href="/search/label/'+b+'?max-results=10">'+b+"</a></div>";return b?c:""}function Slider(a){for(var c=(new Array,""),d=a.feed.entry.length,e=0;e<d;e++){var f=a.feed.entry[e],g=f.title.$t,h=getPostUrl(f),l=(f.author[0].name.$t,getPostPublishDate(f),getPostCategory(f),f.category[0].term),m=a.feed.entry[e].content.$t,n=$("<div>").html(m);if(m.indexOf("//www.youtube.com/embed/")>-1)var o=a.feed.entry[e].media$thumbnail.url,p=o;else if(m.indexOf("<img")>-1)var q=n.find("img:first").attr("src"),p=q;else var p=no_image;0==e&&(c=c+'<div class="gravfeatureditem first"><div class="gracontent"><h3>'+g+'</h3></div><a href="'+h+'"><div class="feat-img" style="background-image:url('+p+');"></div></a></div>'),1==e&&(c=c+'<div class="gravfeatureditem second"><div class="gracontent"><h3>'+g+'</h3></div><a href="'+h+'"><div class="feat-img" style="background-image:url('+p+');"></div></a></div>'),2==e&&(c=c+'<div class="gravfeatureditem third"><div class="gracontent"><h3>'+g+'</h3></div><a href="'+h+'"><div class="feat-img" style="background-image:url('+p+');"></div></a></div>'),3==e&&(c=c+'<div class="gravfeatureditem fourth"><div class="gracontent"><h3>'+g+'</h3></div><a href="'+h+'"><div class="feat-img" style="background-image:url('+p+');"></div></a></div>')}slider.html('<div class="gravityfeatured">'+c+"</div>"),$(".gravityfeatured").find(".feat-img").each(function(){$(this).attr("style",function(a,b){return b.replace("/default.jpg","/mqdefault.jpg")}).attr("style",function(a,b){return b.replace("s72-c","s1600")}).attr("style",function(a,b){return b.replace("s320","s1600")}).attr("style",function(a,b){return b.replace("s400","s1600")}).attr("style",function(a,b){return b.replace("s640","s1600")})})}var slider=$("#gravityfeatured .widget-content"),sliderContent=slider.text().trim();"no"!==sliderContent.toLowerCase().trim()&&'"no"'!==sliderContent.toLowerCase()&&""!==sliderContent?"[recent]"!==sliderContent?$.ajax({url:"/feeds/posts/default/-/"+sliderContent+"?alt=json-in-script&max-results=4",type:"get",dataType:"jsonp",success:function(a){Slider(a)}}):$.ajax({url:"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=4",type:"get",dataType:"jsonp",success:function(a){Slider(a)}}):$("#slider").remove(); //]]> </script>

Bước ba
sao chép mã HTML này và lưu vào HTML Widget và vị trí miễn là ở giữa <body> và </ body>
<b:section class='gravityfeaturedz' id='gravityfeatured' showaddelement='yes'> <b:widget id='HTML94' locked='false' title='' type='HTML' version='1'> <b:includable id='main'> <div class='widget-content'> <data:content/> </div> <div class='clear'/> </b:includable> </b:widget> </b:section>

Sau đó Lưu templated và sau đó vào bố cục, thêm mã này vào widget đã thêm.

[recent]

Và Xong ... Chúc bạn thành công.
code by : arlinadzgn
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

Tiện Ícch Recent Post Widget Responsive Cho Blogspot, bài đăng này có vẻ khá thú vị và màu sắc hoàn hảo cho mọi người,  Recent Post Widget G...

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Vui lòng xem Hướng Dẩn Sử dụng trước khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)